STRATEGISCH ORGANISATIEADVIES

Advies omtrent strategie- en organisatievraagstukken (beleid) om de effectiviteit van de bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering en processen te verbeteren. Expertise in Strategische Marketing en Verandermanagement.

VERZUIMMANAGEMENT EN ARBO

Ontwikkeling en implementatie van het verzuimbeleid, verzuimprocessen en het managen van re-integratietrajecten. Verzuimmanagement is een complex vakgebied vanwege de veranderende wet- en regelgeving en de financiële en juridische kennis die hiervoor nodig is. Loonkosten is de grootste kostenpost voor organisaties. Ziekteverzuim verhoogt deze post aanzienlijk. Sturing, tijdens en na de 104 weken, beperkt de financiële schadelast en maakt ziekteverzuim en WIA instroom beheersbaar. 

Advisering en begeleiding op twee niveaus, namelijk:

– Strategisch (beleid) management niveau
– Operationeel (uitvoering) management niveau:

Bij de operationele uitvoering van het verzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid, levert de consultant/casemanager inhoudelijke expertise en coaching aan uw medewerkers, leidinggevenden, HR Business Partners of interne casemanagers. De consultant signaleert en adviseert het management.

Dit is een model waarbij werkgever, casemanager en bedrijfsarts continue samenwerken. Een werkwijze waarbij (een gedeelte van) de verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts wordt overgedragen aan ‘casemanagers’. Het concept is 100% UWV-proof, juridisch waterdicht (AVG) en het belangrijkste; het biedt uw medewerkers de beste re-integratie ondersteuning. Door zorgvuldige scholing en nauwe samenwerking tussen bedrijfsartsen en casemanagers, kan de kwaliteit van de re-integratie volledig gewaarborgd worden.

Detachering medisch adviseur, bedrijfsartsen en casemanagers taakdelegatie. Wij werken samen met professionals die ruime ervaring hebben met taakdelegatie. Wij kunnen hen eventueel bij uw organisatie detacheren; zij bieden ondersteuning bij implementatie, uitvoering en toetsing vaan werken in Taakdelegatie.

Kosten- en risicobeheersing
Waar gewerkt wordt, komt verzuim voor. Dat geldt voor iedere organisatie. Een verzuimende medewerker kost gemiddeld € 250 per dag. Wat kunt u dan doen om de kosten en risico’s te beheersen? Wij helpen graag, want wij weten welke risico’s u loopt, welke opties er zijn én hoe we tot een duurzame oplossing kunnen komen. Een oplossing die voor u als organisatie de minste kosten en risico’s met zich meebrengt en uw medewerker de beste mogelijkheden biedt.

Is uw organisatie ingericht op de risico’s en financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid?

Bij complex en langdurig verzuim is het voor leidinggevenden en HR-adviseurs onmogelijk alle ‘ins en outs’ te kennen. Welke risico’s loopt mijn organisatie en hoe richt ik mijn beleid daarop in? Vragen die u zich moet stellen als u de regie en grip wilt houden op langlopend en complex verzuim. Denk bij risico’s aan loonsancties, stijging van WGA-lasten of improductieve herplaatsingen. Een goed beleid beperkt risico’s. Om verzuim op de juiste manier te managen, ondersteunen wij uw organisatie bij het neerzetten van een verzuimbeleid en het vastleggen van procedures en protocollen. Op deze manier hebben uw leidinggevenden en HR Business Partners voldoende handvatten om een re-integratie inhoudelijk te begeleiden. Bijvoorbeeld standaardisering van processen, rapportages, en voortgangsmonitoring.

Kosten en risico’s; een rekensom
Een loonsanctie – verlenging van de loondoorbetalingsplicht – beslaat maximaal 52 weken langer doorbetalen bij ziekte. Dit bedrag is bij een modaal inkomen (2018) ca. € 26.250 euro, excl. werkgeverslasten.

Bij een toekenning van een WGA WIA-uitkering wordt deze uitkering de eerste 10 jaar aan u als werkgever doorbelast. Het totale schadebedrag loopt – in het ergste geval – op tot boven de € 200.000.

Een ander reëel risico is dat er een herplaatsing wordt gerealiseerd waarbij de feitelijke arbeidsprestatie niet in verhouding staat tot het betaalde loon. Hierdoor wordt arbeidsongeschiktheid verstopt in uw loonsom en daarmee in uw kostprijs. Bijvoorbeeld wanneer u 100% blijft betalen bij een gerealiseerde loonwaarde van 70%, bedragen uw extra kosten op basis van een modaal inkomen (2018) € 11.250 per jaar excl. werkgeverslasten.

CASEMANAGEMENT EN TRAINING

We kunnen uw leidinggevenden en medewerkers op alle niveaus ondersteunen, begeleiden en trainen in verzuimprocessen en verzuimbegeleiding conform de Wet Verbetering Poortwachter en het hanteren van Privacy protocol (AVG). 

COACHING EN MEDIATION

Gericht op de ontwikkeling van specifieke kennis en vaardigheden van leidinggevenden.

Gericht op het versterken van professioneel leiderschap, waaronder het definiëren en realiseren van zakelijke doelen en het begeleiden en ondersteunen hierin.

Bij loopbaan- en arbeidsgerelateerd verzuim. Een goede methode om het verzuim bespreekbaar te maken en (samen) te werken aan een snelle en soepele re-integratie.

BEZWAAR EN BEROEP

ZW & WGA WIA in samenwerking met WGA Control. Heeft een beslissing van het UWV financiële gevolgen voor uw organisatie? In veel gevallen is het lonend om deze juridisch en medisch inhoudelijk te laten toetsen.

Advies omtrent strategie- en organisatievraagstukken nodig?