Privacy Protocol

Verwerkersverantwoordelijke
In verband met de verwerking van data heeft A-Network Consultancy de positie van verwerkersverantwoordelijke.
A-Network Consultancy bepaalt doel en middelen voor de verwerking van data zelf. Zij krijgt hiervoor geen rechtstreekse instructie van de opdrachtgever Dit betekent dat er geen verwerkersovereenkomst met opdrachtgever afgesloten hoeft te worden.

Privacyverklaring
A-Network Consultancy hecht groot belang aan het waarborgen van de privacy van haar opdrachtgevers en alle betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Wij werken conform de eisen van de regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lichten wij onder meer toe welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel, wat uw rechten zijn als betrokkene en hoe u deze kunt uitoefenen.

Doel van de verwerking
Ten behoeve van organisatieadvies en advies omtrent sturing en begeleiding in het kader van verzuimmanagement. Als verantwoordelijke gaan wij zelf over het gegevensproduct en leggen wij vakkennis en- kunde in de opdracht. A-Network Consultancy adviseert, sorteert en selecteert de data en presenteert deze aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft de expertise niet en A-Network Consultancy maakt dat product voor de opdrachtgever. A-Network Consultancy bepaalt zelf doel en middelen voor uitvoering van de opdracht en is verwerkingsverantwoordelijke voor haar verwerking/administratie.

Om onze dienstverlening als adviseur en verzuimcoach te kunnen uitvoeren is het onvermijdelijk om persoons-gegevens te verwerken. A-Network Consultancy verwerkt deze persoonsgegevens met als doel onze opdrachtgevers als belanghebbende in staat te stellen hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen conform de eisen van de AVG.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Concreet is A-Network Consultancy niet zozeer bezig met de persoonsgegevens maar met de inhoud van het verzuimdossier dat bekend is bij de werkgever. De persoonsgegevens worden niet bewerkt, er wordt door A-Network Consultancy een nieuw product van gemaakt wat de opdrachtgever zelf niet kan. Gegevens waarmee gewerkt wordt:

Werknemers (“betrokkenen” in termen van AVG)
• naam en voorletters
• geboortedatum
• Gegevens over het dienstverband (functie, datum in/uitdienst)
• Gegevens over het verzuim (1e ziektedag, Wvp documenten)

De werkgever moet zorgen dat een betrokkene, indien hij of zij dit wenst, over precies dezelfde gegevens kan beschikken als A-Network Consultancy.
A-Network Consultancy zal uitsluitend die gegevens gebruiken die nodig zijn om haar deel van de overeenkomst met een opdrachtgever naar behoren uit te voeren. Nimmer zal A-Network Consultancy die gegevens aan derden verstrekken.

Bedrijfsgegevens
Hoewel geen persoonsgegevens in de zin van de wet, willen wij op deze plaats toch vermelden dat bedrijfsgegevens die wij van u als opdrachtgever ontvangen, uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden. Opdrachtnemer is verwerkersverantwoordelijke in het licht van de privacywetgeving. Zij neemt de privacy en beveiligingsmaatregelen in acht die gebruikelijk zijn binnen de branche. Allen handelend onder de naam A-Network Consultancy hebben een geheimhoudingsverklaring (NDA) ondertekend die ook betrekking heeft op uw bedrijfsgegevens.

Beveiliging
A-Network Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Wij beschikken niet over en verwerken geen medische gegevens.

Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het doel van de verwerking te realiseren en niet langer dan de duur van de overeenkomst met de opdrachtgever.

Cookies
Voor onze website maken we zo minimaal mogelijk gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die wij op uw apparaat plaatsen om de website goed te laten werken. In onze cookieverklaring op de website vindt u hier meer over.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren, te (laten) verwijderen en om onder omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voor vragen of verzoeken over uw privacyrechten, kunt u contact opnemen met info@anetwork.nl Mocht u niet tevreden zijn met ons antwoord of een klacht hebben over uw privacy(rechten), dan kunt u contact opnemen met de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.